Home - हामी को हौं?

हामी को हौं?

हामी नेपालबाट आएका प्रवासी श्रमिक हौ, हाल बिभिन्न देशमा काम गर्दै छौ, धेरै जस्तो मध्य पुर्व तिर। हामी सबै स्वयंसेवकहरू हौ, र हामी प्रभासी श्रमिकको संजालको समेकनको लागि एकै साथ आएका हौ। हाल हाम्रो संजालमा मध्य पुर्वका ७ वटा बिभिन्न देशका ५० जना श्यमसेवक छौ।